Referat møte i banekomiteen tirsdag 24.06.08 på Lygna skytebane.

Del

Banekomiteen

 

Referat møte i banekomiteen

tirsdag 24.06.08 på Lygna skytebane.

 

Til stede:   

                        Morten Reinsborg                       Brandbu Skl                        Magne Rundhaugen                Brandbu Skl

                   Tom Sletmoen                        Brandbu Skl

                   Ottar Lehre                             Tingelstad Skl.

                   Oddbjørn Øfstaas                   Tingelstad Skl.     (byggekomiteen)

                   Bjørn Dyrud                           Tingelstad Skl.     (byggekomiteen)

                   Bjørn Anders Hoff                  Tingelstad Skl.

 

Forfall:

Maj. Kjell Karlsen                  Forsvarsbygg

Maj. Trond Steinum               HV 05

Torbjørn Snellingen                HV 05

Svein Ludvigsen                     HV 05,

Odd Løvbrøtte                        Brandbu Skl                  (byggekomiteen)Terje Gudersby                       Brandbu skl.        (byggekomiteen)Vegard Øfstaas                       Tingelstad Skl.     (byggekomiteen)

 

Leder Rundhaugen ønsket velkommen til møtet, og viste til mail av 10.06.08 med forslag til saksliste for møtet. Ingen merknader til dette. Vanskelig å samle folk fra HV 05 før ferien.

Det ble markert med ett minutts stillhet for Olaf Solbakkens plutselige dødsfall. (representant i banekomiteen fra Tingelstad skl. siden 2005)

Leder Hoff opplyste at han som følge av dette at han ville bli medlem nr. 2 i banekomiteen fra Tingelstad skl. ut året til nytt valg blir foretatt på årsmøtet i november mnd.

 

Saksliste

 

1.     Ref. fra årsmøtet 09.04.08.

Banemester Rundhaugen og leder Hoff delte ut årsmøteprotokoll og orienterte om oppfølginger av vedtak.

 

2. Godkjenning av referat av 15.05.08.

Leder Hoff orienterte om innholdet i referatet som ikke var ferdig ennå, men som blir sendt ut med dette referatet. Ingen merknader til orienteringen.

 

3.     Utbygging           av 100 standplass i 2008 ?

Byggekomiteen var spesielt innkalt til denne saken.

Terje Gundersby, Odd Løvbrøtte og Magne Rundhaugen fra Brandbu skl. og Oddbjørn Øfstaas, Bjørn Dyrud og Vegard Øfstaas , Tingelstad skl har vært medlemmer av byggekomiteen. Tom Sletmoen Brandbu skl. går inn som nytt medlem for Terje Gundersby – ellers ingen forandringer. Oddbjørn Øfstaas ble valgt som leder av komiteen.

Leder Hoff orienterte om tlf. fra Elsa Hagen Lyngstad, Gran og Lunner  Kulturkontor om tildelte anleggsmidler på kr. 431.000,- fra Oppland Fylkeskommune (se også omtale i OA ) – må bygge innen to år.

Oddbjørn viste til innsendte tegninger og kostnadsoverslag. Ikke mottatt forslag til annen planløsning fra HV 05. Ønske om å anskaffe to kasuner som plasseres i enden av bygget som lagerplass under samme tak. Byggekomiteen tar et konstituerende møte etter ferien. Ønskelig at Per P. Hoff fortsetter å føre regnskapet.  Enighet i banekomiteen om at vi satser på byggestart sensommer/høsten 2009 etter at Tingelstad skl. forhåpentligvis har arrangert NC åpning i mai 2009.  Byggekomiteen legger frem endelig grunnskisse for banekomiteen før endelig innsending av byggesøknader før byggestart.

   

4.     Søknad til HV 05 om midler til drift for 2009.

Leder Hoff refererte til  sak 4 på forrige møte den 15.05.(rundskriv 03/08 fr DFS – Informasjon om bidragsordninger fra HV.) Hoff orienterte om tlf. fra maj. Steinum hvor han ba om mer detaljert utfylling av vedleggene. HV 05 vil sansynligvis fortsatt prioritere oss foran to andre søknader i Hedmark og Oppland om slike omsøkte midler. Diskutert saken. Hoff sender mer detaljert søknad til HV 05 i løpet av 25.06.08.

Vi vil tilby langtidsleie av anlegget, legge til rette for skarpskytterne til langholdsskyting, legge til rette for feltskytebaner, bygge opp øvingsleiligheter/(skur) for 016 styrkene som tidligere nevnt. Søkt om forskuddsleie på 450.000,- for opprusting av nevnte ting, samt forslag på årlig leie på til sammen kr. 35.000,- fra HV 05. (leie 25.000,- + fast vedlikehold kr.10.000,-)

 

 

 

 

5.      Ref. søknad av 25.04.08 til Gran kommune – innspill til ”kommunedelplan  for idrett og fysisk aktivitet” 2008-2019.

Leder Hoff gikk igjennom søknad av 25.04.08 om rehab.penger til Lygna skytebane i anledning kommunedelplanen  for idrett og fysisk aktivitet 2008-2019. Vi må ettersende tegninger av påbygg så snart som mulig – lagt ut på høring i tidsrommet 25.06 -25.08.08.

 

6.     Eventuelt.

6.1.Langholdsskyting på 300 m standplass.

Det vises til sak 13 – den 24.05.07.

-Søknad om å skyte ”benkeskyting” på Lygna skytebane

Søknad behandles etter at ny instruks er blitt utarbeidet. Det er usikkert om dagens instruks tillater skyting på lange hold

Banekomiteen viser til befaring av lensmann Leifsen den 25.09.07 – maks tillatt skyteavstand er som tidligere oppmålt 485 meter. Det skytes nå på hengende jernplater på denne avstanden. Banekomiteen er skeptisk til rikosjettfaren ved disse blinkene. Enighet om at vi tar et møte med aktuelle skyttere for å avklare flg.;

-omfang av skytingen ?, når i forhold til terminlisten ?, obligatorisk medlemskap i ett av skytterlagene ?,(hvem er dette ?) hva slags blinker brukes ? osv. Banemester avklarer tidspunkt for møtet.

 

6.2.Info om Lygna skisenter

Leder Hoff orienterte om at Lygna skisenter ikke hadde mottatt spillemidler på snøproduksjonsanlegg eller til nytt flerbruksbygg hvor det var inntegnet innendørs skytebane i 1.etg. De vil imidlertid sette i gang med graving til pumpestasjon/er til snøproduksjonsanlegget nå i sommer.  Leder viste tegninger av både komplett flerbruksbygg og midlertidig bygg med toalettanlegg, uten ”mellombygget” som de også satser på å starte med til høsten. De arrangerer stort skirenn i desember.

 

         6.3. Dugnad

Det blir som nevnt dugnad torsdagene 26. juni og 3. juli for alle eierlagene. Rundhaugen og Hoff innkaller respektive mannskaper.

(NB Uttaksskyting den 26.06. på 100 m standplass i tidsrommet 1800-2030)

 

 

     6.4. Terministen sommeren 2008

Leder viste til terminliste for lagene på Lygna skytebane som henges opp nede ved bommen og inne på standplassene. .

 

 

Bjørn Anders Hoff

Leder

Sekretær i banekomiten

 

Referat møte i banekomiteen torsdag 15.05.08 på Lygna skytebane

Del

Banekomiteen

 

 

 

Referat møte i banekomiteen

torsdag 15.05.08 på Lygna skytebane.

Til stede:    Svein Ludvigsen                     HV 05,

                   Per Jarle Kristiansen              Anleggssjef i DFS

                   Dag Rieber                            Teknisk konsulent i DFS

                   Magne Rundhaugen               Brandbu Skl

                   Tom Sletmoen                       Brandbu Skl

                   Ottar Lehre                            Tingelstad Skl.

                   Bjørn Anders Hoff                 Tingelstad Skl.

Forfall:

Maj. Kjell Karlsen                    Forsvarsbygg

Maj. Trond Steinum                HV 05

Torbjørn Snellingen                 HV 05

Morten Reinsborg                   Brandbu Skl.

Banekontakt Knut Hanssveen   OSS

Leder Rundhaugen orienterte om brev til DFS av 25.04.08 v/leder Hoff, og utsendt mail av 07.05.08 med saksliste for møtet. Ingen merknader til dette.

Saker:

1.     Informasjon om anlegget v/Rundhaugen og Hoff.

Banemester Rundhaugen og leder Hoff orienterte om anlegget, eierforhold og gjeldende avtaler for Lygna skytebane.

2.     Status om mangler for anlegget – krav til støysonekart.

Det vises til sak 5 på årsmøtet den 09.04.08.

5. Nødvendige investeringer i 2008 for å følge opp:
  1. Miljøpakke – skriv av 10.12.07 fra DFS. Det vises først til inspeksjon av vårt baneanlegg den 15.09.06 v/Rossow –baneansvarlig i OSS hvor vi fikk pålegg om å utbedre mangler. Ellers vises det til utbedring av mangler som må gjøres etter inspeksjon av lensmannen i Gran den 25.09.07. (se pkt. 2) Som det fremgår av dokumentene ligger vårt anlegg i klasse A og er dermed prioritert. Det må også utarbeides støysonekart for anlegget. Årsmøtet mener ut fra de betydelige investeringer som må gjøres, og ikke minst usikkerheten omkring tildeling av midler fra DFS i nevnte miljøpakke at banekomiteen må søke bistand fra nåværende banekontakt i OSS, og anleggsansvarlig i DFS sentralt for å avklare i møte hva som må gjøres, kostnader m.m. Banekomiteen vil innkalle til møte i løpet av mai 08.

Husk at alle brukerne i år må føre dokumentasjon på antall avfyrte skudd fra hvert eierlag.

 

2. Oppfølging av pålegg fra Lensmannen i Gran etter inspeksjon– flytting av voller, tildekking av berg m.m.Leder refererte brevet . Toppen av vollen og fremkant av vollen på 100 m må tildekkes med sand/pukk som første prioritert,- og  midlertidig  legge på noe masse foran 1oo m vollen i grava er prioritert som nr. to. Tredje prioritert er å flytte fremover vollen i grava  på 100 meter ca. 35-40 meter fremover. (det  er derimot  ønskelig at man flytter vollen fremover med engang slik at man slipper den midlertidige tildekkingen)

Videre prioriteres tildekking av ca.  400-500 kvm. berg med jord/bark eller grus bak ”elgbanen.” Ellers må en fylle  på mer masse på 200 m vollen vestover og den må så  dekkes med finmasse/bark. Vi må få en fagmann til å beregne kostnader på arbeidet av masseforflytting. Banekomiteen mener at vi må undersøke med Forsvaret på Rena om de som eiere kan de komme å utføre noe av dette arbeidet?

Årsmøtet fattet flg. vedtak:       På bakgrunn av de mange pålegg om utbedringer av anlegget gitt av henholdsvis banekontakten i OSS i 2006 , og av lensmannen i Gran av sept. 07 vil banekomiteen kartlegge med hjelp av eksperter fra banekontakten i OSS  og DFS sentralt hva som må gjøres , hvilke kostnader dette innebærer, og evnt. hva slags tilskudd man får fra DFS/Forsvaret når kravene om ”miljøpakke” er utført.  Pr. d.d. ser ikke banekomiteen seg i økonomisk stand til å iverksette dette alene.

 

Befaring av anlegget : Flg. Kommentarer til tidligere mangler:

·        Hoff ordner med kart og reguleringsplan fra kommunen for utarbeidelse av støysonekart som sendes DFS.

·        Likeledes undersøkes det med SFT om konsesjon på antall godkjente avfyrte skudd for banen pr. år. 

·        Flg. ting er nå ok/må foreta enkle utbedringer, - jfr. befaring i 2006

*        jernstolper på 200 m skivestativ er ok

*        betongfundamenter på 200 m skivestativ er ok

*        kle inn øverste del på skivestativet med 2 x 4 på flasken

*        kle inn motorhusene på 200 m skivestativ med 2 x 4

*        fylle på berg ved løpende elgbane

*        henge opp sikkerhetsmerke på østre side av 200 m skivestativ

*        dekke betong foran 100 m skiver

*        flytte voller på 100 og 200 m som tidligere beskrevet

3.     Hva med Forsvarets videre aktiviteter/engasjement på Lygna?

Ingen fra HV 05 sentralt møtte, men det vises til sak på møtet den 24.05.07

hvor maj. Steinum opplyste at vi må planlegge med at forsvaret blir på Lygna. Den 05.09.07 opplyste imidlertid HV 05 v/maj. Karlsen at en ikke kunne utelukke at Forsvarsbygg vil trekke seg ut som eiere, men at de kunne tenke seg ei langtidsleie. Ikke mottatt noe mer svar fra Forsvarsbygg etter årsmøtet den 09.04.08.

4.     Søknad til HV 05 om midler til drift for 2009.

Leder Hoff refererte til  rundskriv 03/08 fr DFS – Informasjon om bidragsordninger fra HV. Hoff sender søknad til HV 05 i løpet av dagen, jfr tilsendte søknadsskjemaer fra maj. Steinum av 07.05.08.

Vi vil tilby skarpskytterne langholdsskyting, legge til rette for feltskytebaner, bygge opp øvingsleiligheter/(skur) for 016 styrkene.

Søknad sendt HV 05 den 15.05.08.

5.      Neste møte i banekomiteen ?

Vi må planlegge et møte i løpet av juni mnd., jfr. div. spørsmål vedr. sak 4. – Hoff sender ut forespørsel om aktuelle datoe-- jfr. mail av 10.06.08..

6. Eventuelt.

         Dugnad

Det blir dugnad torsdagene 26. juni og 3. juli for alle eierlagene.

Rundhaugen og Hoff innkaller respektive mannskaper.

     HV øvelse 2008

     Hadeland HV avsnitt skal øve på Lygna i uke 43.

Bjørn Anders Hoff

Sekretær

Referat fra årsmøte i banekomiteen onsdag 09.04.08 på Lygna Skytterbane

Del

Referat fra årsmøte i banekomiteen

onsdag 09.04.08 på Lygna Skytterbane.

 

 

Til stede:

 

Tom Sletmoen                                    Leder i Brandbu Skl.                        Morten Reinsborg                              Brandbu Skl.Magne Rundhaugen                          Brandbu Skl.Ottar Lehre                                        Tingelstad Skl.Olaf Solbakken                                  Tingelstad Skl.Per P. Hoff                                        Kasserer i banekomiteenBjørn Anders Hoff                            Leder i Tingelstad Skl. – sekr. i dag

 

 

Saker:

 

Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. Begge lederne i skytterlagene var invitert som følge av ref. fra møte den 06.02.08 med Forsvarsbygg og HV 05 på Elverum , - jfr. pkt. 7 hvor Forsvarsbygg ga banekomiteen de nødvendige fullmakter til å beslutte nødvendige tiltak i h.h.t i pkt. 6 i Forsvarets fravær.(sak 9 på årsmøte)

 

Sak 1; Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste godkjennes.Årsmøtet fattet flg. vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

 

Sak 2;Godkjenning av regnskap 2007
Regnskap for 2007 ble godkjent med et underskudd på kr. 55.318,-. Kasserer sender purring til Lygna skisenter for utestående leie for 06/07 sesongen, og minner om innbetaling for 07/08 sesongen innen 1, mai 08 jfr, pkt. VIII – pkt. 4, i avtale av 09.03.2000.

Årsmøtet fattet flg. vedtak: Regnskap for 2007 godkjent.

 

 

Sak 3.Budsjett for 2008 m/leiepriser

I fremlagte forslag til budsjett var det lagt inn planer om å utføre pålagte pålegg etter inspeksjoner fra DFS i 2006 og Lensmannen  i Gran i 2007. Årsmøtet mente dette må utsettes p.g.a. banekomiteens dårlige økonomi. Se for øvrig kommentarer under sak 5.  Årets budsjett ble vedtatt uten store investeringer i 2008. Det ble heller ingen forandringer på leieprisene for de faste leietakerne på Lygna  i år. (reguleres hvert 5. år) Se vedlagte budsjett

Årsmøtet fattet flg. vedtak: Budsjett for 2008 godkjent.

4. Fordeling av vedlikeholdsarbeider i 2007 (herav oversikt hva Forsvaret skylder)

Det er siden høsten 2006,- som  ble belastet på 2007 regnskapet investert i ca. 71.600,- til oppgrusing av plassen som det lenge har vært planer om. Dette måtte gjøres som følge av NM –Jaktfelt  i mars 2007. (Det er forskuttert av Tingelstad med 49.251,- , Brandbu skl. 12.416, og Forsvaret ca. 10.000,- høsten 2006. Dette utgjør da ca. 35.800,-. for Forsvaret og 17.900,- for Tingelstad og B randbu skl. Årsmøtet bestemte at Brandbu innbetaler rest kr. 5.500,- og at kasserer i banekomiteen sender regning på rest  kr. 25.800,- fra Forsvaret v/Forsvarsbygg.

Tingelstad skl. beholder sitt tilgodehavende inntil det blir bedre økonomi i banekomiteen.

Årsmøtet fattet flg. vedtak: Kasserer sender regning til Forsvarsbygg for betaling av rest på vedlikeholdsutgifter i 2007 på kr. 25.800,- mens Brandbu skl. innbetaler restbeløp på kr. 5.500,-.

5. Nødvendige investeringer i 2008 for å følge opp:
  1. Miljøpakke – skriv av 10.12.07 fra DFS. Det vises først til inspeksjon av vårt baneanlegg den 15.09.06 v/Rossow –baneansvarlig i OSS hvor vi fikk pålegg om å utbedre mangler. Ellers vises det til utbedring av mangler som må gjøres etter inspeksjon av lensmannen i Gran den 25.09.07. (se pkt. 2) Som det fremgår av dokumentene ligger vårt anlegg i klasse A og er dermed prioritert. Det må også utarbeides støysonekart for anlegget. Årsmøtet mener ut fra de betydelige investeringer som må gjøres, og ikke minst usikkerheten omkring tildeling av midler fra DFS i nevnte miljøpakke at banekomiteen må søke bistand fra nåværende banekontakt i OSS, og anleggsansvarlig i DFS sentralt for å avklare i møte hva som må gjøres, kostnader m.m. Banekomiteen vil innkalle til møte i løpet av mai 08.

 

Husk at alle brukerne i år må føre dokumentasjon på antall avfyrte skudd fra hvert eierlag.

 

2. Oppfølging av pålegg fra Lensmannen i Gran etter inspeksjon – flytting av voller, tildekking av berg m.m.Leder refererte brevet . Toppen av kulevollen på 100 m og fremkant av skivevollen på 100 m må tildekkes med sand/pukk som første prioritert,- og  midlertidig  legge på noe masse foran 1oo m kulevollen i grava.Annen prioritert er å flytte fremover kulevollen  på 100 meter ca. 35-40 meter fremover. (det  er derimot  ønskelig at man flytter vollen fremover med engang slik at man slipper den midlertidige tildekkingen)Tredje prioritet er  tildekking av ca.  400-500 kvm. berg med jord/bark eller grus bak ”elgbanen.” Ellers må en flytte  på mer masse på 200 m vollen vestover og den må så  dekkes med finmasse/bark. Vi må vi få en fagmann til å beregne kostnader på arbeidet av 500 kubikk masseforflytting. Banekomiteen mener at vi må undersøke med Forsvaret på Rena om de som eiere kan de komme å utføre noe av dette arbeidet?

Årsmøtet fattet flg. vedtak: På bakgrunn av de mange pålegg om utbedringer av anlegget gitt av henholdsvis banekontakten i OSS i 2006 , og av lensmannen i Gran av sept. 07 vil banekomiteen kartlegge med hjelp av eksperter fra banekontakten i OSS  og DFS sentralt hva som må gjøres , hvilke kostnader dette innebærer, og evnt. hva slags tilskudd man får fra DFS/Forsvaret når kravene om ”miljøpakke” er utført.  Pr. d.d. ser ikke banekomiteen seg i økonomisk stand til å iverksette dette alene.

 

6. Plan for tilbakebetaling av asfalt som er forskuttert av  Tingelstad Skl.  Investeringer i 2008?

Årsmøtet gikk igjennom regnskapet for skraping, oppgrusing og asfaltering av parkeringsplassen i 2000. Totalt kom kostnadene på 219.000,- kr. Dette fordeler seg da med  kr. 109.500,-  fra Forsvaret og 54.750,- fra både Tingelstad og Brandbu skl. som har innbetalt sin andel. Tingelstad skl. var snille, og lånte banekomiteen 130.000,- i 2000.

Nå aksepterer ikke Tingelstad skytterlag lenger at disse pengene ikke blir tilbakebetalt, og ber om at banekomiteen tar affære ovenfor Forsvaret. Etter nevnte investering har banekomiteen slitt med dårlig økonomi. P.g.a. dårlig økonomi blir det ingen store investeringer I 2008.

Årsmøtet fattet flg. vedtak: Kasserer sendes regning til Forsvarsbygg på kr. 109.500,-for betaling av Forsvarets andel på omkostninger på asfaltering av oppstillingsplass på Lygna skytebane i 2000. Det blir ingen store investeringer i 2008.

 7. Ny standplass 100m – Komme med forslag til eventuelle nye tegninger.Tippemiddelsøknaden ble sendt i 2004, og  del II -standplassdelen er nå prioritert på 1. plass i kommunen, og skal behandles i Oppland Fylkes kommune i mai. Leder fremla de innsendte tegninger i søknader med skråtak. Ut fra de siste signaler skal ikke Forsvaret være interessert i noe lagerplass i bygget. Stemmer dette ? Forsvaret er tidligere orientert om saken, og at de derved frafaller sine eierrettigheter i den gamle 100 m standplassen. De blir ikke eiere av den nye 100 meteren. Forsvaret må gi tilbakemelding hvis de ønsker å ha lager i bygget, og hvis de fortsatt skal ha eierrett i det nye bygget i løpet av mai mnd. 08.Terje Gundersby, Odd Løvbrøtte og Magne Rundhaugen fra Brandbu skl. og Hans Bech (Odbjørn Øfstaas), Bjørn Dyrud og Vegard Øfstaas , Tingelstad skl. fortsetter i byggekomiteen?  Det er ikke sikkert at bygget må ut på anbud. Byggekomiteen regner med å ha en byggeleder på plass når svar om tippemidler foreligger. Banekomiteen ser for seg byggestart allerede i begynnelsen av september måned, og at det vil føre til at ”elgskytingen” må utøves fra 300 m standplass eller avsluttes i siste del av august måned.Man avventer med å innkalle til dugnader fra lagene før svar foreligger på søknaden.Årsmøtet fattet flg. vedtak: Banekomiteen avventer svar fra Oppland Fylkeskommune om tippemidler, og eventuelle anmerkninger fra Forsvarsbygg om Forsvaret`s deltagelse i bygget før banekomiteen innkaller byggekomiteen til konstituerende møte vdr. utbygging av del II – standplass 100 m.

8. Revidering av baneinstruks – Bruk av banen

Gjennomgang av dagens instruks fra år 2000 som var sendt ut sammen med årsmøtepapirene. Etter inspeksjonen fra lensmannen er det kun tillatt å skyte ut til 485 meter i skytefeltet fra 300 m standplass- satt opp merker.Det er ikke så mange forandringer foreløpig på instruksen så årsmøtet mener at vi avventer med å justere dagens instruks til den nye banen på 100 m er i orden i løpet av 2008.Dersom representantene fra OSS og DFS i møtet med OSS og DFS til våren mener at de bør ajourføres i vår så  skal ajourføringen skje allerede før ferien i år.Det er fortsatt for mye ”villskyting” fra 300 m standplass utenom terminfestede treninger/stevner. For å følge opp dette bør det komme en del innskjerpelser. Det er kommet forslag om at det innføres ei ”utlånsbok” for nøkkel som ligger på Lygnasæter. Vedkommende som bruker anlegget må være egne medlemmer fra eierlagene, (Brandbu og Tingelstad) eller medlem fra lagene som leier fast på Lygna skytebane. De må kunne fremvise medlemskort fra disse lagene for å få ut nøkkel til bommen på Lygnasæter.I tillegg må plakaten nede ved bommen ajourføres. Her presiseres det at man skal følge terminlisten, og at torsdag er dugnadsdag. Videre skal man følge DFS sine bestemmelser om at det alltid skal være en godkjent skyteleder tilstede under skyting.  Informasjon om at overtredelse av disse bestemmelser vil føre til bortvisning fra anlegget.Tingelstad skl. har hengt opp krise- og beredskapsplan på standplassene.Årsmøtet fattet flg. vedtak: Revidering av dagens baneinstruks utsettes inntil ny 100 meter skytebane foreligge i 2008. Banekomiteen innskjerper bruken av anlegget i h.h.t. godkjent instruks.  Bruk av banen er kun for medlemmer i lagene som leier på Lygna skytebane, jfr. kontrakten.

 

9. Komme med innspill til Forsvarsbygg vedr. framtidig eierstruktur/utleieavtale

av anlegget til HV 05 hvis Forsvarsbygg trekker seg som eiere. Gi dem et tilbud.Banekomiteen diskuterte saken, og gikk igjennom utsendte eksempler fra Gausdal og Gjøvik og Brusveen skl. som har tilsvarende avtaler.  På bakgrunn av dagens økonomiske situasjon for banekomiteen med store utestående beløp fra Forsvaret, jfr. sak 4 og 6, og ikke minst de ukjente kostnader som ligger i utbedringer av anlegget, jfr. sak 5 ønsker banekomiteen å få oversikt over dette før man gir noe tilbud til Forsvaret. Forsvaret som eier halvparten av anlegget må følge opp sine forpliktelser. Banekomiteen vil vurdere å søke bistand fra Gran kommune om dekning av utgifter til advokatbistand hvis Forsvaret skal trekke seg ut av Lygna skytebane, jfr. Gran kommunes krav og Tingelstad Allmennings ønske om opprettelsen av avtale av 09.03.2000. Avtalen er bygget på fremtidig drift og varer til 2040.   

Årsmøtet fattet flg. vedtak: Banekomiteen utsetter saken inntil videre med å komme med nevnte tilbud til Forsvaret før vi har avklart om dekning av utestående fordringer fra Forsvaret, og inntil vi får avklart ukjente kostnader som ligger i pålagte  utbedringer av anlegget for å  etterkomme krav fra DFS.

10. Oppfølging av årlig terminliste

Banekomiteen viser til pkt. 11 i baneinstruksen av 1973 og pkt. VIII i avtale av 09.03.2000 v/adv. Roll-Matthiesen. Banekomiteen vil koordinere dette ved at man utarbeider felles terminliste for alle brukerne på Lygna skytebane, og henger disse opp på oppslagstavlene på skytebanen/ samt legger det ut på hjemmesidene til skytterlagene. Bjørn Anders følger opp terminlisten for eierlagene i år. Banekomiteen vil også ha bedre oversikt over utleie av kafeteriabygget om vinteren. Banekomiteen vil ha møte med Lygna skisenter om økonomien og terminliste i vår eller på samordningsmøtet til høsten.Årsmøtet fattet flg. vedtak: Banekomiteen vil følge opp intensjonen med terminlistene slik at alle brukerne av Lygna skytebane er oppdatert om aktivitetene på stedet.

11. Investeringer i 2009-2013

Ut fra instruksen for banekomiteen, pkt. 12 skal banekomiteen utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner med finansoversikter. Banekomiteen diskuterte saken. Som følge av tidligere saker på årsmøtet mener årsmøtet at dette må utsettes.

Årsmøtet fattet flg. vedtak: Banekomiteen vil avvente saken inntil videre – følges senest opp på årsmøtet i oktober/mnd. 2008 .

12. Tillatelse til skivebu på 300 m standplassTingelstad skl. har søkt banekomiteen om å få kle inn østre del på 300 m standplass som lager for jaktfelt- og feltfigurer. ( 2 lengder)

Årsmøtet fattet flg. vedtak: Banekomiteen gir Tingelstad skl. tillatelse til å lage ”skivebue” i to lengder med dør mot vest på 300 m standplassen.

 

13. Valg.

Leder:             Magne Rundhaugen  

Årsmøtet fattet flg. vedtak:             Enstemmig valgt.

Sekretær:        Bjørn Anders Hoff

Årsmøtet fattet flg. vedtak:             Enstemmig valgt.Møtet hevet kl. 2230.Bjørn Anders Hoff /sekretær